3-fazowy , 4-taryfowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej z portem RS-485, Orno, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

3-fazowy , 4-taryfowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej z portem RS-485

Numer katalogowy: OR-WE-506

OR-WE-506 jest 3-fazowym, 4-taryfowym urządzeniem do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh).

Opis produktu

OR-WE-506 jest 3-fazowym, 4-taryfowym urządzeniem do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh). Służy do wskazań energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim i rejestracji pobranej energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu rejestrów grupy wskaźników poprzez przewodową sieć standardu RS-485 obsługujący standardowy protokół Modbus. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie liczy impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w danej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Suma impulsów z trzech faz przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD. Wskaźnik oblicza zużycie w 4 taryfach oraz czyta i określa KWh, czas, taryfę i adres. Do zdalnego odczytu wskazania energii elektrycznej wykorzystać można port RS-485 obsługujący standardowy protokół Modbus RTU (Slave).

Dane techniczne

 • zasilanie: 3x230V/400V AC, 50/60Hz
 • wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 6+2=000000,00 kWh)
 • częstotliwość impulsów: 800 imp/kWh
 • prąd: 10(100)A
 • dokładność: 0,1 kWh
 • sygnalizacja poboru prądu: 3xLED czerwona
 • sygnalizacja sczytywania: LED czerwona
 • port: RS-485
 • protokół komunikacyjny: Modbus RTU
 • prędkość transmisji: 9600 bit/s
 • montaż na szynie: 35 mm
 • wymiary: 100 x 122 x 65 mm

Pliki

 Program MODBUS dla systemu Windows XP32 bity (do zdalnego odczytu wskaźnika): 

>>>pobierz plik zip<<<

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.