Spamel, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Spamel

Kolumny Sygnalizacyjne LT-70

Kolumny Sygnalizacyjne LT-70 - Elektroportal.pl Model: LT-70

Kolumny Sygnalizacyjne 70mm

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i sterowania produkcją kolumny sygnalizacyjne są nieodzownym elementem nowoczesnych maszyn i zautomatyzowanych... więcej

Kasety wielootworowe - 6,9,12,16 otworów

Kasety wielootworowe - 6,9,12,16 otworów - Elektroportal.pl Model: Kasety wielootworowe SP22
Numer katalogowy: SP22K6, SP22K9, SP22K12, SP22K16

więcej

ŁK16S

ŁK16S - Elektroportal.pl Numer katalogowy: ŁK16S

Łącznik krzywkowy mocowany do pulpitu

więcej

PKS-3W01

PKS-3W01 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: PKS-3W01

1 Przycisk bezpieczeństwa SP22-B-01
1 przycisk z 1 stykiem NO
1 przycisk z 1 stykiem NO

więcej

OA1

OA1 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OA1

Ręczny przycisk OA1 przeznaczony jest do stosowania w miejscach gdzie wymagane jest awaryjne sterowanie ręczne.

więcej

OD1

OD1 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OD1

Ręczny przycisk oddymiania OD1

więcej

OP1

OP1 - Elektroportal.pl Model: OP1

Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1

więcej

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.