MRU-120, Mierniki rezystancji uziemień i rezystywności gruntu MRU-200 , MRU-105 , MRU105 , model:5300B , KEW-4200 , KEW-4105A , MRU200 , DT-5300B , AB-5300B , KEW4200 , KEW4105A , MRU105 , MRU-105 , KEW-4105A KEW-4200, MRU120 , MRU-120 , MRU-20 , MRU-21 , MRU-106

MRU-120

Model: MRU-120 Numer katalogowy: WMPLMRU120

Przyrząd oferuje pomiary rezystancji uziemień metodą techniczną (3p, 4p), również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne – bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych), oraz metodą dwucęgową.

Opis produktu

Przyrząd oferuje pomiary rezystancji uziemień metodą techniczną (3p, 4p), również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne – bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych), oraz metodą dwucęgową - w niektórych sytuacjach możliwy pomiar bez konieczności stosowania sond pomocniczych wbijanych do gruntu.
Przyrząd dedykowany do pomiarów uziemień w energetyce - zakres pomiarowy (pomiary zgodne z normą PN-EN 61557) od 0,30Ω.
Uzupełnieniem możliwości przyrządu są pomiary rezystywności gruntu, oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Dane techniczne

Pozwala na wykonywanie pomiarów:
- rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
- rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),
- rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych),
- rezystywność gruntu (metodą Wennera),
- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-HD 60364-6) z funkcją autozerowania - prądem 200mA.

Dodatkowo:
- pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH,
- pomiar napięcia zakłócającego,
- pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,
- pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 50Hz i 60 Hz,
- wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25V i 50V),
- wprowadzanie odległości między elektrodami dla rezystywności w metrach (m),
- pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek),
- kalibrację zastosowanych cęgów,
- zegar czasu rzeczywistego (RTC),
- transmisja danych do komputera (USB lub bezprzewodowo),
- wskazywanie stanu akumulatorów.

Pomiar napięcia zakłócającego UN (RMS)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...100V 1V ±(2% w.m. + 3 cyfry)

• alarm gdy napięcie przekroczy 24V lub 40V rms
• pomiar dla DC oraz AC 45…65 Hz,


Pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3- i 4-przewodowa)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,30Ω...19,9kΩ

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω
±(2% w.m. + 2 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω
2,0k...9,99kΩ 0,01kΩ ±(5% w.m. + 4 cyfry)
10,0k...19,9kΩ 0,1kΩ

• metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem cęgów oraz elektrod pomocniczych,
• napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25V AC lub <50V AC,
• prąd pomiarowy: przy zwarciu > 200mA,
• częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50Hz)
lub 150Hz (dla sieci 60Hz), wybór częstotliwości pomiarowej ręczny

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych (Rcont)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,24Ω...19,9kΩ

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω
±(2% w.m. + 2 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω
2,0k...9,99kΩ 0,01kΩ ±(5% w.m. + 2 cyfry)
10,0k...19,9kΩ 0,1kΩ

• metoda pomiaru: techniczna dwuprzewodowa,
• napięcie na rozwartych zaciskach: <24Vrms ale >4Vrms,
• prąd pomiarowy: przy zwarciu >200mA,
• częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50Hz)
lub 150Hz (dla sieci 60Hz), wybór częstotliwości pomiarowej w menu,
• autozerowanie przewodów pomiarowych.

Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...999Ω
±(5% (RS+RE+RH) + 8 cyfr)
1,00k...9,99kΩ 0,01kΩ
10,0k...19,9kΩ 0,1kΩ

•pomiar odczyt zmierzonych wartości rezystancji elektrod pomocniczych
RH i RS na wyświetlaczu po prawej stronie (wydzielona część wyświetlacza).


Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem cęgów i elektrod pomocniczych (3p + cęgi)
zakres pomiarowy wg IEC61557-5: 0,44Ω...1999Ω

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω
±(8% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω
• metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem cęgów oraz elektrod pomocniczych,
• napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25V AC lub <50V AC,
• prąd pomiarowy: przy zwarciu > 200mA,
• częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50Hz)
lub 150Hz (dla sieci 60Hz), wybór częstotliwości pomiarowej ręczny

Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem podwójnych cęgów

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00..19,99Ω 0,01Ω ±(10% w.m. + 3 cyfry)
20,0...149,9Ω 0,1Ω ±(20% w.m. + 3 cyfry)

• metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem 2 cęgów
• częstotliwość prądu pomiarowego 125 (dla sieci 50Hz) lub 150Hz (dla sieci 60Hz)


Pomiar rezystywności gruntu Metoda pomiarowa: Wennera, ρ=2πLRE

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0...199,9Ωm 0,1Ωm zależny od błędu podstawowego
pomiaru RE w układzie 4p,
ale nie mniejszy niż ±1 cyfra
200...1999Ωm 1Ωm
2,00k...19,99kΩm 0,01kΩm
20,0k...99,9kΩm 0,1kΩm
100k...999kΩm 1kΩm
L – odległość między sondami pomiarowymi: 1...50m

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

 

Akcesoria standardowe

 

Pliki

 

Polecane w sklepie internetowym

Reklama

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.