DMM-5T, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

DMM-5T

Analizator parametrów sieci. Trójfazowy.

Opis produktu

Przeznaczenie
DMM-5T jest wielofunkcyjnym mikroprocesorowym multimetrem przeznaczonym do monitorowania parametrów trójfazowej sieci elektrycznej. Multimetr umożliwia wykonywanie z dużą dokładnościa pomiarów wszystkich podstawowych parametrów sieci, takich jak napięcia i prądy fazowe, napięcia przewodowe, częstotliwość, moc czynna, bierna, pozorna, oraz współczynnik mocy. Dodatkowo multimetr umożliwia pełny, czterokwadrantowy pomiar energii (zarówno pobieranej, jak i oddawanej do sieci). 
Do monitorowania mierzonych wielkości, oraz konfiguracji urządzenia wykorzystywany jest umieszczony na przednim panelu wielofunkcyjny wyświetlacz oraz diody LED. Programowanie multimetru  umożliwia czteroprzyciskowa klawiatura. Wbudowany interfejs RS485, oraz zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU, zapewnia komunikację urządzenia z szeroką gamą urządzeń i programów przemysłowych.

 

Działanie
* pośredni lub bezpośredni (>5A)  pomiar prądów fazowych.
* pośredni lub bezpośredni (>230/400V) pomiar napięć fazowych i międzyfazowych.
* pomiar częstotliwości.
* pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej.
* wartości minimalne i maksymalne
* pomiar współczynników mocy.
* czterokwadrantowy pomiar energii pobieranej i oddawanej do sieci.
* pomiar energii w 4 taryfach.
* miesieczne rozliczenie energii
* wyjście impulsowe typu OC (otwarty kolektor) dla wskaźników energii.
* komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem portu RS485
   i protokołu MODBUS RTU. 

 

UWAGA!
Dla sieci RS-485 zalecane stosowanie modułów terminacyjnych LT-04.

Dane techniczne

zasilanie 85÷264V AC/DC
pomiar napięcia  
     napięcie znamionowe    400V AC (L-N); 693V AC (L-L)
     częstotliwość 45÷55Hz
     sieć trójfazowa, trzy- lub czteroprzewodowa
     zakres pomiarowy 3÷120% Un
pomiar prądu  
     prąd znamionowy 5A
     zakres pomiarowy 0,5÷120% In
protokół komunikacyjny   
           interfejs  RS 485
           protokół  MODBUS RTU
           prędkość transmisji  2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps
wyświetlacz  LCD monochromatyczny
pobór mocy  <8VA
temperatura pracy  -20÷60°C
przyłącze zaciski śrubowe 1,5mm²
wymiary S95×W95×G85mm
otwór montażowy 90×90mm

 

Schemat

http://www.fif.com.pl/pub/Image/produkty/021%20wska%C5%BAniki%20zasilania/DMM-5T%20sch%20d.gif

Pliki

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.