LE-03MP, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

LE-03MP

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej z analizą parametrów sieci. Zdalny odczyt. Trójfazowy. Port RS-485 + Modbus RTU.

Opis produktu

Przeznaczenie
LE-03MP jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485.
   


    

Mierzone wartości
Energia czynna  - AE+ [kWh]
Energia bierna  - RE+ [kvarh]
Napięcia fazowe  - U1, U2, U3 [V]
Prądy fazowe  -  I1, I2, I3 [A]
Moce czynne  faz L1, L2, L3 -  P1, P2, P3 [W]
Moc czynna  układu L1+L2+L3  -  P [W]
Współczynniki mocy  fazy L1, L2, L3 - cosϕ1, cosϕ2, cosϕ3
Częstotliwość  -  F [Hz]
(16 parametrów)
   

Funkcje
* Wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, L3
* Zdalne sterowanie przekaźnikiem ON/OFF
* Zabezpieczenie nadprądowe -  nastawa wartości granicznej obciążenia
* Energia prepaid (przedpłata) - wartość energii czynnej, przy której licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik.
* Praca automatyczna - aktywacja zabezpieczenia nadprądowego i funkcji prepaid. 
* Status - aktualny stan przekaźnika [on/off] 
    

Działanie
Wskaźnik LE pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia dokonuje precyzyjnego pomiaru ilości pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest poprzez miganie diod LED: dla energii czynnej "800 i/kWh"; dla energii biernej "800 i/kvar". Dodatkowo wskaźnik dokonuje pomiaru parametrów sieci zasilającej. Wartości wskazywane są cyklicznie na wyświetlaczu LCD. Zmiana parametru następuje samoczynnie co 3 sek. Istnieje możliwość ręcznego przełączania pomiędzy kolejnymi parametrami za pomocą przycisku umiejscowionego na czole wskaźnika. Wyświetlacz pracuje tylko przy załączonym zasilaniu wskaźnika.
   
Wskaźnik posiada wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, i L3. Istnieje możliwość ręcznego sterowania przekaźnikiem (ON/OFF).
Wskaźnik posiada programową funkcję zabezpieczenia nadprądowego. Po przekroczeniu  wartości granicznej obciążenia następuje otwarcie wewnętrznego przekaźnika na 5 min. Po tym czasie przekaźnik jest zamykany, a  pomiar jest powtarzany. 
Energia prepaid, czyli funkcja przedpłaty to ustawiana wartość energii czynnej, przy której licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik.
Praca automatyczna to tryb pracy, w którym aktywne są funkcje automatycznego wyłączenia przekaźnika po przekroczeniu ustawionego prądu nadmiarowego oraz włączenie funkcji prepaid. 
Aktualny stan przekaźnika (ON/OFF) sygnalizowany jest na wyświetlaczu lcd oraz jako odpowiednia wartość rejestru modbus.
Odczytu wszystkich mierzonych wartości oraz nastaw parametrów funkcji dokonujemy za pomocą protokołu Modbus RTU.
Komunikacja ze wskaźnikiem pracującym jako urządzenia typu SLAVE odbywa się zgodnie ze standardem Modbus RTU przez port szeregowy RS-485. Odczytane wartości rejestrów po przeliczeniu dają wyniki zgodne ze wskazaniami na wyświetlaczu wskaźnika. Każdy ze wskaźników identyfikowany jest poprzez unikalny adres nadawany przez użytkownika.

Dane techniczne

napięcie odniesienia 3×230/400V+N
prąd bazowy 5A
prąd maksymalny 60A
prąd minimalny 0,02A
dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
pobór własny licznika <10VA; <1,5W
 zakres wskazań liczydła  0÷999999,99kWh
 stała licznika kVh  (1,25Wh/imp)  800imp/kWh
 stała licznika kvarh  (1,25varh/imp)  800imp/kvarh
 sygnalizacja sczytywania  2 × LED czerwona
 wyjście impulsowe kWh/kvarh  otwarty kolektor (OC)
 napięcie podłączenia kWh/kvarh  <30V DC
 prąd podłączenia kWh/kvarh  <27mA
stała kWh/kvarh  (1,25Wh/imp)  800imp/kWh
 czas impulsu kWh/kvarh  10msek
 port  RS-485
 protokół komunikacyjny  MODBUS RTU
 temperatura pracy  -20÷55°C
 stopień ochrony  IP20
 przyłącze  zaciski śrubowe 16mm2
 wymiary  7 modułów (122mm)
 montaż  na szynie TH-35

 

Program serwisowy

LE Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika:


Komunikacja PC-LE za pomocą konwertera USB    
WE-1800-BT►
Program bezpłatny.

Schemat

http://www.fif.com.pl/pub/Image/produkty/022%20liczniki/LE-03MP%20sch%20d.gif

Pliki

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.