LogMP3, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

LogMP3

Zestaw rejestracji parametrów sieci

Opis produktu

Przeznaczenie
Zestaw LogMP3 służy do odczytu i rejestracji parametrów sieci trójfazowej.
    

Elementy zestawu
Zestaw zawiera: sterownik programowalny MAX S02, analizator LE-03MP, moduły terminacyjne LT-04 (2 szt.), karta pamięci SD 2GB], przewód komunikacyjny USB, oprogramowanie + instrukcja. 

     

UWAGA!
Zestaw nie zawiera zasilacza 24VDC potrzebnego do zasilania sterownika.

Działanie
Sterownik i analizator komunikują się po porcie RS485 za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbas RTU. Sterownik cyklicznie rejestruje odczytane parametry sieci i zachowuje je w wewnętrznej pamięci. Zapis z pamięci wewnętrznej jest cyklicznie przenoszony do pliku tekstowego na karcie SD.
Rejestrowane parametry:
- marker [M/L]
- data  [YYYY-MM-DD]
- czas  [ hh: mm : ss]
- napięcia trzech faz (U1, U2, U3) – jednostka: 1V; precyzja: 0 (zaokrąglenie do liczby całkowitej); zakres 0÷264V
-  prądy trzech faz (I1, I2, I3) – jednostka: 1A; precyzja: 1 (do 1 miejsca po przecinku); zakres 0÷ 66A.
-  moc czynna L1 (P1) – jednostka: 1kW; precyzja: 1.
-  moc czynna L2 (P2) – jednostka: 1kW; precyzja: 1.
-  moc czynna L3 (P3) – jednostka: 1kW; precyzja: 1.
-  moc czynna układu (P) – jednostka: 1kW; precyzja: 1.
- współczynnik mocy L1 (cosφ1) – jednostka: - ; precyzja: 2.
- współczynnik mocy L2 (cosφ2) – jednostka: - ; precyzja: 2.
- współczynnik mocy L3 (cosφ3) – jednostka: - ; precyzja: 2.
- dodatnia energia czynna (+AE) – jednostka: +kWh ; precyzja: 1.
- dodatnia energia bierna (+RE) – jednostka: +kvarh ; precyzja: 1.
     

Dodatkowo rejestrowane są czasy rozpoczęcia rejestracji i zakończenia oraz uruchomienia sterownika. Linie tych wpisów wyróżniane są markerem M (pierwsza kolumna). Znaczenie wpisów: RUN - początek rejestracji; STOP - zatrzymanie; RESTART - uruchomienie sterownika.
Równocześnie rejestrowane są parametry poprawności odczytu rejestrów (status przy każdej grupie kolumn):
0 – odczyt poprawny
16 – brak odpowiedzi, np. wyłączony multimetr, zerwany przewód komunikacyjny, itp.
17 – błędna suma kontrolna w odpowiedzi (wynik nieprawidłowy), np. błąd powstały w wyniku zakłóceń na przewodzie komunikacyjnym.
   

Początek odczytu rejestrów sygnalizowany jest pojedynczym niskim sygnałem dźwiękowym. Backup rejestrów zapisywana jest na karcie SD do pliku LogMP.txt. W przypadku braku karty SD w porcie sterownika backup nie będzie dokonany, ale wszystkie dane rejestrowe będą przechowywane w pamięci wewnętrznej. Jeżeli karta SD zostanie załadowana do portu, to przy najbliższym backup’ie wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną zapisane w pliku na karcie SD. Zakończony odczyt rejestrów multimetru i zapis w pamięci wewnętrznej sygnalizowany jest pojedynczym wysokim sygnałem dźwiękowym. Pojedyncze sygnały dźwiękowe w odstępach 0.2sek oznaczają proces przenoszenia danych z pamięci wewnętrznej na kartę SD. Poprawny zapis [backup] do pliku na karcie SD sygnalizowany jest czterodźwiękowym modulowanym sygnałem. 
    

Wszelkich nastaw czasów cykli, daty, godziny oraz wykonywanie backup'u dokonujemy za pomocą specjalnego menu programowego MAX Config na PC.

 

Schemat

http://www.fif.com.pl/pub/Image/produkty/021%20wska%C5%BAniki%20zasilania/LogMP3_sch_d.gif

Pliki

 

Polecane w sklepie internetowym

Reklama

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.