SIMply MAX P01, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

SIMply MAX P01

Sterowanie SMS [ON/OFF/ALARM]

Opis produktu

Przeznaczenie
Przekaźnik P01 z wbudowanym komunikatorem GSM służy do zdalnego sterowania za pomocą telefonu komórkowego. Pozwala w prosty sposób zarządzać wyjściami i kontrolować stan pracy urządzeń podłączonych do wejść sterownika .
    


    

Działanie
Przekaźnik pracuje w sieci łączności komórkowej GSM 900/1800 dowolnego operatora działającego w Polsce (brak blokady simlock). Aby mógł wykonywać połączenia i realizować zadane funkcje musi posiadać aktywną kartę SIM. Przekaźnik posiada dwa sterowane wyjścia przekaźnikowe, poprzez które realizowane są funkcje załączenia i wyłączenia sterowanych odbiorników oraz dwa wysokonapięciowe wejścia, poprzez które realizowane są funkcje powiadomień o zadziałaniu kontrolowanych urządzeń. Komendy i powiadomienia to określone teksty SMS wymieniane mędzy sterownikiem i telefonem użytkownika.
    

Funkcje
* sterowanie wyjściami ON/OFF
* czasowe załączenie wyjść (1sek÷600min)
* powiadomienia SMS na telefon o zadziałaniu wejścia
* zapytania SMS o stany wejść i wyjść
* definicja nazw własnych dla wejść i wyjść oraz odpowiadającym im stanowm załączenia i wyłączenia (ON/OF)
* hasło dostępu (4÷8 cyfr) - komendę SMS poprzedza hasło zdefiniowane przez użytkownika
* konfiguracja wejść - ustawienie numeru telefonu na jaki ma być wysłany komunikat i przy jakim stanie (0 lub 1)
* automatyczna odpowiedź - opcjonalna funkcja automatycznej odpowiedzi na telefon użytkownika z komunikatem o dotarciu i    przyjęciu komendy SMS
* pamięć stanu wyjść - automatyczne przywracanie stanu wyjść po zaniku i ponownym powrocie zasilania (restart)
* parametry konfiguracyjne - otrzymanie informacji o konfiguracji za pomocą komendy SMS na telefon użytkownika
* język - opcja wyboru języka dla automatycznych powiadomień SMS (PL/EN)

Dane techniczne

zasilanie 230V AC
wejścia   
          ilość 2
         tolerancja napięciowa 160÷260V AC
wyjścia  
          ilość 2
          typ 1Z (1NO)
          obciążalność <8A
porty SIM
pobór mocy  
          tryb standby 1,3W
          przy komunikacji GSM <3W
temperatura pracy  -10÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 1,5mm²
wymiary 3 moduły (52mm)
montaż na szynie TH-35

 

Schemat

http://www.fif.com.pl/pub/Image/produkty/035%20max/MAXP01_sch_d.gif

Pliki

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.