NKT Cables, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

NKT Cables

http://www.nktcables.com/pl/about-us/profile/~/media/Images/NktCables/Article%20page%20images/Profile.gif?bc=ffffff&h=276&w=490

 

Firma nkt cables jest wiodącym dostawcą produktów dla sektora elektroenergetycznego na całym świecie. Projektują, produkują i wprowadzają na rynek wysokiej jakości kable przeznaczone dla infrastruktury elektroenergetycznej, budownictwa, kolejnictwa i motoryzacji.
Wizja firmy zakłada pozycję przywódcy w zakresie dostarczania klientom innowacyjnych oraz zrównoważonych rozwiązań o charakterze high-tech.

Zakłady produkcyjne
nkt cables należą do najnowocześniejszych, elastycznych i ekonomicznych na świecie, a dzięki ogromnym inwestycjom mogą je utrzymać na bardzo wysokim poziomie pod względem technologicznym. Środowisko naturalne jest jednym z kluczowych obszarów, zaś produkcja zero-emisyjna i zagospodarowywanie odpadów należą do priorytetów firmy. Fabryka nkt cables w Kolonii należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów na świecie.

Głównym celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dbając jednocześnie o środowisko naturalne.

Obroty firmy
nkt cables sięgają około 1,2 miliarda EUR, zaś liczba jej pracowników około 3.560 osób. Firma należy do NKT Holding A/S (www.nkt.dk), spółki notowanej na Duńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do NKT Holding należy szereg firm działających w różnych sektorach przemysłu; prowadzi on działalność produkcyjną na czterech kontynentach. Grupa NKT zatrudnia 8.900 pracowników.

 

 

Polecane w sklepie internetowym

Reklama

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.