Przewody i kable bezhalogenowe, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Przewody i kable bezhalogenowe

nkt cables rozszerza swoją ofertę o przyjazne dla środowiska kable bezhalogenowe serii NOPOVIC®.

Opis produktu

Pragniemy Państwa poinformować, iż z uwagi na planowane wdrożenie dyrektywy CPR w Polsce nkt cables rozszerza swoją ofertę o przyjazne dla środowiska kable bezhalogenowe serii NOPOVIC®.

Jak powszechnie wiadomo głównymi czynnikami przy wyborze przewodów i kabli bezhalogenowych są bezpieczeństwo oraz dbałość o środowisko. W przypadku wystąpienia pożaru przewody i kable NOPOVIC® nie powodują uwalniania się korozyjnych gazów, cechują się także bardzo niską emisję dymu i gazów, co w efekcie ułatwia ewakuację i znacznie poprawia warunki do ratowania osób uwięzionych w pożarach. W rezultacie, stosowanie przewodów i kabli dostarczanych przez nkt cables gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo zarówno dla ludzi jak i wyposażenia, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

ZASTOSOWANIE
Kable i przewody
NOPOVIC® mają wszechstronne zastosowanie, jednak głównie stosuje się je w różnego rodzaju instalacjach wewnętrznych gdzie wymagana jest szczególna troska o bezpieczeństwo osób i sprzętu takich jak: biura, fabryki, szpitale i inne miejsca użyteczności publicznej.

PAKOWANIE
Kable
NOPOVIC® oferowane są w szerokiej gamie różnych opakowań.
W chwili obecnej dostępne są na bębnach 500m. Istnieje również możliwość pakowania na bębny 1000 i 2000m jak również w krążkach 50 i 100m.

ASORTYMENT
W ramach oferty
nkt cables dostępne są następujące kable:
1.
NOPOVIC N2XH 0,6/1kV (1 x 1,5÷500 mm²; 2 x 1,5÷16 mm²; 3 x 1,5÷180 mm²;
3 x 25+16; 3 x 35+16; 3 x 50+25; 3 x 70+35; 3 x 95+50; 3 x 120+70; 3 x 150+70; 3 x 185 +95, 3 x 240+120; 4 x 1,5÷240; 5 x 1,5÷120)

Kable N2XH są zaliczane do grupy kabli nie rozprzestrzeniających płomienia oraz nie wydzielających szkodliwych substancji w warunkach pożaru. Własności z tego zakresu są potwierdzone pozytywnymi wynikami symulacyjnych badań laboratoryjnych.

Wspomniane przewody produkcji nkt cables spełniają wymagania zawarte w normach
IEC 60332-3 A/C – odporność przewodu na rozprzestrzenianie płomienia – instalacja w wiązkach
IEC 61034 – ilość, gęstość i przezroczystość dymu powstającego w trakcie spalania przewodów
IEC 60754 część 1 oraz 2 - zawartości substancji toksycznych oraz korozyjnych w gazach wydzielanych w trakcie spalania tych przewodów.

Badania wg powyższych norm były częścią procesu certyfikacji, uzyskany certyfikat VDE stanowi potwierdzenie pozytywnych wyników prób laboratoryjnych prowadzonych wg przytoczonych norm.

Polecane w sklepie internetowym

Reklama

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.