Łączniki krzywkowe 125A - SK 125P, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

08/102016

Łączniki krzywkowe 125A - SK 125P

Model: Łącznik krzywkowy 125A Numer katalogowy: SK 125P

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE 125A


Nowe łączniki krzywkowe SK125 będące jednocześnie rozłącznikami izolacyjnymi poszerzają ofertę rodziny łączników SK o kolejne, wyższe zakresy prądowe i są to odpowiednio 63 A oraz 100 A. Segmentowa budowa tych łączników z podwójnymi krzywkami umożliwia tworzenie dowolnych programów łączeń w funkcji położenia pokrętła napędu. Stosując dobraną liczbę zębów zębatki w mechanizmie napędu można uzyskać kąty skoku pokrętła co 30° (tylko w SK63), 45°, lub 90° co przy 30° daje maksymalnie 12 położeń pokrętła. Oferowane łączniki mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych (3 stopień zanieczyszczenia - przeznaczenie przemysłowe).

Opis produktu

Ze względu na sposób mocowania są oferowane łączniki:

 • Do pulpitu - P
 • Do bazo-szyny (TS35) - BS

 Zastosowanie

 • wyłączniki mocy do wyłączania silników z obciążeniem w AC3, AC23,
 • łączenie obciążeń rezystancyjnych i elementów grzejnych;
 • przełączniki w transformatorach i zakresów w urządzeniach spawalniczych.

Główne Cechy

 • zgodne z normami PN-EN 60947-3, IEC 60947-3;
 • mechanizmy napędu łączników zapewniające wysoką zdolność ograniczenia powstawania łuku elektrycznego,
 • posrebrzane styki oraz wykonanie pozostałych części czynnych z miedzi przyczyniają sie do minimalizacji rezystancji przejścia,
 • łącznik skręcony za pomocą stalowych sworzni przez całą długość, 
 • możliwość budowy łącznika składającego się z 7 segmentów (14 par styków),
 • małe rozmiary (wysokość segmentu) charakterystyczne dla całej rodziny łączników serii SK;
 • elementy metalowe zabezpieczone elektrolityczną powłoką ochronna eliminującą ich utlenianie,
 • metalowy wałek napędowy jako standard,
 • wszystkie oferowane wykonania zapulpitowe oraz w obudowie osiągają stopień ochrony IP65,
 • spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE co oznacza, że nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie,
 • możliwość realizacji nietypowych programów łączeń zgodnie z życzeniami Klienta.

Dane techniczne

Pełna karta katalogowa produktu jest dostępna na stronie Producenta dostępnej pod linkiem: SPAMEL

Pliki

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.