RADIOWY STEROWNIK ROLET MODUŁOWY - PODWÓJNY TYP: SRM-22, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

RADIOWY STEROWNIK ROLET MODUŁOWY - PODWÓJNY TYP: SRM-22

Model: SRM-22

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w rozdzielni elektrycznej


RADIOWY STEROWNIK ROLET MODUŁOWY - PODWÓJNY TYP: SRM-22 - Sterowanie dwoma roletami niezależnie z poziomu przycisków, pilotów i aplikacji.


CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

 • sterowanie roletami lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami jednofazowymi 230 V AC
 • transmisja dwukierunkowa – informacja o aktualnym położeniu rolety w aplikacji mobilnej
 • możliwość podłączenia przycisku żaluzjowego pojedynczego lub podwójnego przy sterowaniu lokalnym i centralnym
 • maksymalnie cztery programowalne ustawienia „ulubione” wywoływane z aplikacji
 • niezależne sterowanie dwoma roletami / napędami
 • maksymalne obciążenie 350 W (2 A) - klasa AC3 na każdą roletę
 • programowalny czas ruchu każdej rolety
 • dwa tryby pracy przy współpracy z nadajnikami (lokalny / centralny)
 • kompatybilność z kontrolerem oraz nadajnikami systemu EXTA LIFE
 • programowalne wejścia zewnętrzne (funkcja sterowania lokalnego lub centralnego)
 • dwa programowalne ustawienia „ulubione” dla nadajników i wejść zewnętrznych
 • sterowanie za pomocą suwaka (lub za pomocą komend: otwórz - zatrzymaj - zamknij)

Opis produktu

Empty

 • SRM-22.png

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.