RDP-01 Radiowy ściemniacz dopuszkowy Exta Free, Produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

RDP-01 Radiowy ściemniacz dopuszkowy Exta Free

Model: RDP-01 Numer katalogowy: RDP-01

Radiowe odbiorniki dopuszkowe znajdują zastosowanie zarówno jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych, jak i jako urządzenia wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych i innych odbiorników.

Opis produktu

ROP-01  umożliwia pracę w 5 różnych trybach (załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy), zaś RDP-01 jest radiowym ściemniaczem oświetlenia, współpracującym z żarówkami tradycyjnymi oraz lampami halogenowymi zasilanymi przez transformator elektroniczny lub toroidalny.

Cechy funkcjonalne produktu:

  • współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE
  • załączanie/wyłączanie oraz rozjaśnianie/ściemnianie źródeł światła
  • współpraca z żarówkami tradycyjnymi oraz lampami halogenowymi zasilanymi przez transformator elektroniczny lub toroidalny
  • pamięć ustawionego poziomu natężenia oświetlenia
  • łatwy montaż w puszce podtynkowej fi60 mm
  • duży zasięg działania (do 230m)
  • sygnalizacja optyczna działania
  • niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej
  • możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01

UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

Montaż:

1. Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiedniego obwodu.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Podłączyć przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia.
4. Zamontować urządzenie RDP‑01 w puszce instalacyjnej.
5. Załączyć obwód zasilania.

 

Zastosowanie:

Radiowy ściemniacz dopuszkowy RDP-01 pracujący jako odbiornik radiowego nadajnika klawiszowego 4-kanałowego RNK-04 (sterowanie załącz/wyłącz oraz rozjaśnianie/ściemnianie źródła światła). Pokazane nadajniki mogą również sterować pracą radiowego wyłącznika oświetleniowego RWL-01.

Schemat podłączenia:

Dane techniczne

Zaciski zasilania: L, N
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V~
Tolerancja napięcia zasilania: -15 ÷ +10 %
Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy: 0,5 W
Liczba trybów pracy: 5
Liczba kanałów: 1
Transmisja: radiowa 868,32 MHz
Sposób transmisji: jednokierunkowa
Kodowanie: transmisja z adresacją
Maksymalna ilość nadajników: 32
Zasięg: do 230 m w terenie otwartym
Nastawa czasu: 1 s ÷ 18 godzin (co 1 s)
Sygnalizacja optyczna pracy: dioda LED czerwona
Zaciski zasilania odbiornika: , N
Maksymalne obciążenie: 250 W
Liczba zacisków przyłączeniowych: 4
Przekrój przewodów przyłączeniowych: do 2,5 mm2
Temperatura pracy: -10 ÷ +55 oC
Pozycja pracy: dowolna
Mocowanie obudowy: puszka instalacyjna Ø60 mm
Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)
Klasa ochronności: II
Kategoria przepięciowa: II
Stopień zanieczyszczenia: 2
Napięcie udarowe: 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
Wymiary: 47,5 x 47,5 x 20 mm
Waga: 0,04 kg
Zgodność z normami: PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000

Programowanie

 

 

Programowanie czasu:

Nacisnać przycisk PROG urządzenia RDP-01 i go przytrzymać do momentu zaświecenia się (sygnał ciągły) czerwonej diody LED. Następnie zwolnić przycisk PROG. Poczekać (ok. 5 s) aż dioda LED zaświeci się (sygnał pulsujący, a następnie sygnał ciągły).

Nacisnać przycisk PROG urządzenia RDP-01, następnie zwolnić przycisk. Dioda LED zgaśnie, a następnie zaświeci się (sygnał pulsujący). Każdy puls diody LED oznacza czas 1 sekundy. Po odliczeniu żądanego czasu (ilość błyśnięć czerwonej diody LED) nacisnąć przycisk PROG, a następnie go zwolnić - CZAS ZAPISANY.

Programowanie pracy ściemniacza:

Działanie:

1. Tryb komfortowy:(Dostępny tylko przy współpracy z nadajnikiem 4 klawiszowym) Tryb w którym realizowane są funkcje:

 

2. Jednoklawiszowy: Krótkie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku (<0,8s) powoduje działanie ściemniacza w sekwencji włącz/wyłącz (do ostatnio ustawionej wartości poziomu świecenia), natomiast dłuższe przytrzymanie klawisza (>0,8s) powoduje naprzemienne rozjaśnianie.

 

3. Tryb dwuklawiszowy: Klawisz ZAŁĄCZ: krótkie naciśnięcie przycisku (<0,8s) powoduje włączenie oświetlenia do ostatnio nastawionej wartości, natomiast dłuższe przytrzymanie przycisku (>0,8s) powoduje rozjaśnianie oświetlenia do wartości maksymalnej. Klawisz WYŁĄCZ: krótkie naciśnięcie przycisku (<0,8s) powoduje wyłączenie oświetlenia, natomiast dłuższe przytrzymanie przycisku (>0,8 s) powoduje ściemnianie oświetlenia do wartości minimalnej.

 

3. Tryb czasowy: Urządzenie po naciśnięciu przycisku zostaje włączone na zaprogramowany czas (tp), po czym następuje automatyczne wyłączenie. Ponowne naciśnięcie przycisku podczas odliczania czasu powoduje wcześniejsze wyłączenie oświetlenia. Czas wpisany przez producenta - 15 s. UWAGA! Zapisany czas nie ulega skasowaniu.

Pliki

Dokumentacja

Deklaracja Zgodności

 

Polecane w sklepie internetowym

Reklama

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.