Automat schodowy ASM-03 Zamel, Automat schodowy Zamel Exta

Automat schodowy ASM-03 Zamel

Model: ASM-03 Numer katalogowy: ASM-03

Automat schodowy ASM-03 służy do sterowania oświetleniem na korytarzach lub klatkach schodowych

Opis produktu

Automat schodowy ASM-03 służy do sterowania oświetleniem na korytarzach lub klatkach schodowych. Po wyzwoleniu układu, załącza on oświetlenie na czas ustawiony przez użytkownika, po czym następuje automatyczne wyłączenie. Czas pracy może być płynnie regulowany w zakresie od 3 min do 30 min przy pomocy potencjometru znajdującego się na panelu czołowym automatu. Automat wyposażony jest w funkcję przeciwblokady oraz funkcje stałego załączenia ON i stałego wyłączenia OFF.

Cechy produktu:

● sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych,
● płynna regulacja czasu załączenia w zakresie od 3 min do 30 min,
● kontrolka stanu przekaźnika – dioda LED czerwona,
● kontrolka napięcia zasilania – dioda LED zielona,
● możliwość ustawienia trybu: stale załączony ON, stale wyłączony OFF,
● współpraca z przyciskami jednobiegunowymi podświetlanymi,
● funkcja przeciwblokady,
● wyjście przekaźnikowe - jeden styk zwierny o maksymalnej obciążalności 16 A,
● obudowa jednomodułowa,
● montaż na szynie TH 35.

Montaż i działanie:

Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiedniego obwodu.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Zamontować urządzenie ASM‑03 w rozdzielnicy na szynie TH 35.
4. Podłączyć przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia.
5. Załączyć obwód zasilania.
6. Nastawić potencjometrem żądany czas załączenia oświetlenia.

Urządzenie po poprawnym zamontowaniu i podłączeniu jest gotowe do pracy. Wyzwolenie układu przyciskiem jednobiegunowym powoduje załączenie oświetlenia na czas ustawiony przez użytkownika. Po upływie nastawionego czasu następuje automatyczne wyłączenie oświetlenia, aż do momentu ponownego wyzwolenia. Automat umożliwia współpracę z instalacją 4- przewodową. Automat schodowy ASM-03 posiada układ przeciwblokady tzn. oświetlenie zostanie wyłączone po nastawionym czasie w przypadku zablokowania przycisku wyzwalającego. Układ oprócz normalnego trybu AUTO, można za pomocą przełącznika, przełączyć w tryb ON - stale włączony (pomocny np. przy sprzątaniu) lub tryb OFF - stale wyłączony (np. podczas wymiany źródeł światła).

aaaaa

aaa

aaa

aaa

aaa

https://elektroportal.pl/uploaded_files/ZAMEL/EXTA/exta.png

Dane techniczne

Zaciski zasilania: L, N
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC
Tolerancja napięcia zasilania: -15 ÷ +10 %
Kontrolka napięcia zasilania: dioda LED zielona
Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
Znamionowy pobór prądu: 25 mA
Zaciski układu wyzwalania: IN, IN, IN
Prąd sterujący układu wyzwalania: 300 μA
Zakres nastaw czasu załączenia: 3 min ÷ 30 min (potencjometr obrotowy)
Tryb pracy: ON, AUTO, OFF
Dokładność nastawy czasu załączenia: ±10 %
Powtarzalność nastawy czasu załączenia: ±5 %
Kontrolka przekaźnika: dioda LED czerwona
Parametry styków przekaźnika: 1NO - 16 A / 250 V AC1 4000 VA
Liczba zacisków przyłączeniowych: 8
Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,2 ÷ 2,50 mm2
Temperatura pracy: -20 ÷ +45 oC
Pozycja pracy: dowolna
Mocowanie obudowy: szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)
Klasa ochronności: II
Kategoria przepięciowa: II
Stopień zanieczyszczenia: 2
Napięcie udarowe: 2 kV (PN-EN 60669-1), 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm
Waga: 76 g
Zgodność z normami: PN-EN 60669-1; PN-EN 60669-2-1
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

Pliki

Dokumentacja

Deklaracja Zgodności

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.